Konstrukční stavebnice

www.nelson-homes.cz > Konstrukční stavebnice

Popis standardů dřevostaveb Homes Construction v dodávce „konstrukční stavebnice“

Všeobecně

Tento popis standardů seznamuje zákazníka s rodinným domem v jeho základním provedení v dodávce „konstrukční stavebnice“. Provedení stavby je v souladu se závaznými stavebními předpisy platnými v době zpracování projektové dokumentace, sloužící jako podklad podání žádosti o ohlášení stavby nebo stavební povolení.

Odlišnosti v projektové dokumentaci objednatele proti obchodní projektové dokumentaci, které vzniknou při zpracování dokumentace a změny, které vzniknou z technických, statických a konstrukčních důvodů, popř. změny vzniklé legislativními požadavky v průběhu zpracování projektové dokumentace, jsou vyhrazeny. Součástí standardního rozsahu dodávky „konstrukční stavebnice“ není základová deska.

Předpisy a normy

Za zhotovení spodní stavby (základy nebo podzemní podlaží), včetně komínu zodpovídá objednatel.
Svislá povrchová úprava vnějšího líce betonových částí, ani vodotěsné utěsnění mezi základovou deskou a horní dřevostavbou není součástí dodávky Homes Construction s.r.o.. Toto si v tomto případě řeší objednatel sám.

Homes Construction s.r.o. provede technickou kontrolu spodní stavby dodané objednatelem, a to z hlediska rozměrů a rovinnosti základové desky, požadovaných rozmístění vývodů inženýrských sítí v základové desce dle výkresu základové desky, včetně kvality provedení a možnosti realizace horní stavby. V případě spodních staveb a základových desek dodávaných Homes Construction za správnost zodpovídá Homes Construction.

Předpokladem dodávky domu je připravenost staveniště včetně zajištění, dle zhotovitele (Homes Construction) kapacitně požadované, příjezdové komunikace až ke stavbě pro jeřáb a kamiony. Příjezdovou komunikaci a zpevněný prostor pro jeřáb zajišťuje vždy objednatel.

Rozměrová přesnost a tolerance

Konečná stavba může vykazovat určité rozměrové nepřesnosti vůči objednatelem schválené obchodní projektové dokumentaci. Stavba bude provedena v tolerancích, které jsou uvedeny v ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě, navrhování geometrické přesnosti ve znění pozdějších předpisů.

Základní charakteristika rodinného domu / dozor jakosti

Díly domu se vyrábí v kanadském závodě společnosti Nelson Homes, jako dřevěné hrázděné konstrukce při použití zejména smrkového řeziva, za výhradního použití materiálů, které podléhají dozoru a jsou biologicky nezávadné. Zásadně se používají pouze stavební materiály
a suroviny, které odpovídají předpisům příslušných ČSN, ČSN-EN a jsou označeny.

Lehké dřevěné skelety jsou v USA/Kanadě označovány jako Platform-Frame. Základem této lehké stavební konstrukce je tyčový nosný skelet (kostra domu), který je ztužen deskovým nosným skeletem (ten stabilizuje tyčovou kostru).

Tyčová skeletová kostra přenáší vertikální (svislé) zatížení, konstrukční desky, kterými je skelet opláštěn, přenášejí horizontální (vodorovná) zatížení (účinky větru a jiných sil).

NELSON HOMES staví pro Export z prvotřídní překližky a solidních trámků rozměru 2×6 palců. Nepoužíváme méně kvalitní a trvanlivou OSB / dřevotřísku. Domy jsou v hotových sekcích a panelech. Stavba je rychlá, přesná a bez odpadu. Stavební balíčky konstrukčního systému jsou dodány v kontejnerech, až na místo stavby.

FIRMA Nelson Lumber existuje od roku 1949 a vyrobila již více jak 50 tisíc domů. Spokojenost zákazníka je absolutní priorita!

Dřevěné rámové stavební sady Homes Construction s.r.o. jsou v souladu s ES CERTIFIKÁTEM SHODY č. 1020-CPR-070053824 vydaným na základě ETA – 16/0842.

Obvodové stěny

Obvodové stěny v dodávce „konstrukční stavebnice“ jsou dodány jako dřevěné rámové panely z výběrového kanadského smrkového řeziva. Velikost hranolů 38x140mm. Z vnější strany jsou obvodové panely opatřeny kvalitní kanadskou překližkou tl. 12,7mm, která dává stavbě dodatečnou zvýšenou mechanickou odolnost.

V obvodových stěnách jsou vytvořeny otvory pro okenní a dveřní výplně.

Vnitřní nosné a nenosné stěny

Konstrukce vnitřních stěn je provedena jako otevřená rámová konstrukce z hranolků o rozměrech 38x89mm a 38x140 mm. Hrany stěnových panelů jsou opatřeny parotěsnou folií pro napojení ploch.

Ve stěnových panelech jsou předpřipravené otvory pro vnitřní dveře.

Střecha

Konstrukce střechy je provedena ze sbíjených dřevěných vazníků. Je navržena na zatížení sněhem 4 kN/m2 což odpovídá sněhové oblasti VII. Tyto domy jsou tedy vhodné i do horských oblastí.

Z horní strany je vazníková konstrukce pobita dřevěnou kanadskou překližkou tl. 12,7 mm.

V dodávce konstrukce jsou další dřevěné zavětrovací prvky.

Pochozí strop

Konstrukce stropu sestává z dřevěných sbíjených vazníků výšky 356 mm. Z horní strany je konstrukce pobita překližkou tl. 19 mm

Schodiště

Nosná konstrukce je dřevěná ze schodnic profilu 38x235 mm. Stupnice a podstupnice jsou v této fázi provedeny z překližky tl. 19 mm. Připravené k finální úpravě.

Schodiště do sklepa není součástí dodávky prefabrikovaného domu.

Projekční a inženýrská činnost

Projekční a inženýrská činnost není součástí dodávky Homes Construction. Objednatel si může tuto činnost u zhotovitele objednat za jednorázový příplatek 230.000,- Kč vč. DPH.

Projekční podklady v ceně dodávky jsou ve formě základních stavebních výkresů od výrobceve formátu pdf.

Klientské změny konstrukce

Klientské změny konstrukčního rozvržení jsou možné. Za zahájení procesu klientských změn požaduje Homes Construction uhradit jednorázový poplatek 75.000,- Kč vč. DPH. Veškeré vícenáklady spojené s atypickou úpravou konstrukce v kanadském závodě budou přičteny k základní ceně balíčku.

!!! TENTO BALÍČEK JE VHODNÝ I PRO STAVBU SVÉPOMOCÍ !!!

V případě zájmu vyšleme s kontejnery obsahujícími dřevěnou stavebnici na místo stavby pouze šéfmontéra, který proškolí Vás či Vaše dělníky na místě, provede základní vyměření a stráví s Vámi na stavbě první montážní den. V takovém případě poskytuje Homes Construction slevu 25% z ceny za dodávku ve stupni „konstrukční stavebnice“.