Stavba na klíč

www.nelson-homes.cz > Stavba na klíč

Všeobecně

Tento popis standardů seznamuje zákazníka s rodinným domem v jeho základním provedení v dodávce „na klíč“. Provedení stavby je v souladu se závaznými stavebními předpisy platnými v době zpracování projektové dokumentace, sloužící jako podklad podání žádosti o ohlášení stavby nebo stavební povolení.

Odlišnosti v projektové dokumentaci objednatele proti obchodní projektové dokumentaci, které vzniknou při zpracování dokumentace a změny, které vzniknou z technických, statických a konstrukčních důvodů, popř. změny vzniklé legislativními požadavky v průběhu zpracování projektové dokumentace, jsou vyhrazeny.

Zařizovací předměty zakreslené v projektové dokumentaci slouží pouze jako naznačení možnosti umístění. Přesné rozmístění si zákazník upřesní v koupelnovém nebo kuchyňském studiu. V případě změny umístění, a nebo počtu zařizovacích předmětů v koupelnovém nebo kuchyňském studiu je toto povinen objednatel písemně oznámit dodavateli.

Přesné rozměry (např. pro vestavěný nábytek) se mohou zaměřit pouze na stavbě po dohotovení hrubé stavby (stěny a stropy s podhledy).

Všechny ceny uváděné v tomto dokumentu jsou bez DPH.

Součástí standardního rozsahu dodávky „na klíč“ je i základová deska. Společnosti Homes Construction nabízí i variantu dodávky stavby na klíč bez spodní stavby.

Předpisy a normy

Firmou Homes Construction s.r.o. budou dodržovány všechny závazné předpisy pro projektování a pro-vádění staveb, zejména:

• Zákon č. 183/2006 sb. O územním plánování a stavebním řádu
• Vyhl. č. 268/2009 sb. O technických požadavcích na stavby
• Vyhl. č. 78/2013 sb. O energetické náročnosti staveb

Výdaje spojené s vydáním ohlášení stavby nebo stavebního povolení, jakož i poplatky za revize a kolaudační poplatky (úřady) hradí objednatel.

Za zhotovení spodní stavby (základy nebo podzemní podlaží), včetně komínu, je-li dodávkou objednatele, zodpovídá objednatel.

V případě spodní stavby, která je součástí dodávky objednatele, není svislá povrchová úprava vnějšího líce betonových částí, ani vodotěsné utěsnění mezi základovou deskou a horní dřevostavbou součástí dodávky Homes Construction s.r.o.. Toto si v tomto případě řeší objednatel sám. Objednatel zajistí, aby požadovaná vnější tepelná izolace spodní stavby byla nejpozději do 30 dnů po předání domu (ne však před zahájením montáže).

Homes Construction s.r.o. provede technickou kontrolu spodní stavby dodané objednatelem, a to z hlediska rozměrů a rovinnosti základové desky, požadovaných rozmístění vývodů inženýrských sítí v základové desce dle výkresu základové desky, včetně kvality provedení a možnosti realizace horní stavby. V případě spodních staveb a základových desek dodávaných Homes Construction za správnost zodpovídá Homes Construction.

Předpokladem dodávky domu je připravenost staveniště včetně zajištění, dle zhotovitele (Homes Construction) kapacitně požadované, příjezdové komunikace až ke stavbě pro jeřáb a kamiony. Příjezdovou komunikaci a zpevněný prostor pro jeřáb zajišťuje vždy objednatel.

Rozměrová přesnost a tolerance

Konečná stavba může vykazovat určité rozměrové nepřesnosti vůči objednatelem schválené obchodní projektové dokumentaci. Stavba bude provedena v tolerancích, které jsou uvedeny v ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě, navrhování geometrické přesnosti ve znění pozdějších předpisů.

Základní charakteristika rodinného domu / dozor jakosti

Díly domu se vyrábí v kanadském závodě společnosti Nelson Homes, jako dřevěné hrázděné konstrukce při použití zejména smrkového řeziva, za výhradního použití materiálů, které podléhají dozoru a jsou biologicky nezávadné. Zásadně se používají pouze stavební materiály a suroviny, které odpovídají předpisům příslušných ČSN, ČSN-EN a jsou označeny.

Lehké dřevěné skelety jsou v USA/Kanadě označovány jako Platform-Frame. Základem této lehké stavební konstrukce je tyčový nosný skelet (kostra domu), který je ztužen deskovým nosným skeletem (ten stabilizuje tyčovou kostru).

Tyčová skeletová kostra přenáší vertikální (svislé) zatížení, konstrukční desky, kterými je skelet opláštěn, přenášejí horizontální (vodorovná) zatížení (účinky větru a jiných sil).

NELSON HOMES staví pro Export z prvotřídní překližky a solidních trámků rozměru 2×6 palců. Nepoužíváme méně kvalitní a trvanlivou OSB / dřevotřísku. Domy jsou v hotových sekcích a panelech. Stavba je rychlá, přesná a bez odpadu. Stavební balíčky konstrukčního systému jsou dodány v kontejnerech, až na místo stavby.

FIRMA Nelson Lumber existuje od roku 1949 a vyrobila již více jak 50 tisíc domů. Spokojenost zákazníka je absolutní priorita!

Dřevěné rámové stavební sady Homes Construction s.r.o. jsou v souladu s ES CERTIFIKÁTEM SHODY č. 1020-CPR-070053824 vydaným na základě ETA – 16/0842.

Obvodové stěny

Homes Construction garantuje, že všechny obvodové konstrukce ve standardním provedení splňují všechny, dle v době vypracování projektové dokumentace, platné závazné předpisy na jejich tepelně technické vlastnosti při prostupu tepla, prostupu vodní páry a vzduchu (vyhl. č. 268/2009 sb. O technických požadavcích na stavby, vyhl. č. 78/2013 sb. O energetické náročnosti staveb).

Obvodové stěny mají následující skladbu:

• Lamelová fasáda 10 mm
• Provětrávaná mezera 30 mm
• Minerální izolace 120 mm
• Smrková překližka 13 mm
• Minerální izolace + dřevěný rošt (38x140 mm) 140 mm
• Parotěsná zábrana
• Instalační předstěna + Minerální vata 40 mm
• Sádrovláknitá deska 15 mm

Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0.12 W.m-2.K-1 (VYHOVUJE doporučené hodnotě pro pasivní domy UN = 0.18 W.m-2.K-1 dle ČSN 73 0540-2:2011)

Vnitřní stěny

Vnitřní nosné stěny mají rámovou konstrukci z dřevěných hranolů o rozměrech 38 x 89 mm a 38 x 140 mm. Opláštění se provádí sádrovláknitými deskami 15 mm vč parotěsné vrstvy. Vnitřní prostor rámové konstrukce je vyplněný minerální vatou.

Instalační stěny

Tloušťka instalačních stěn se řídí rozměry a systémy vedení potrubí, které se má instalovat. Opláštění tvoří sádrovláknité nebo sádrokartonové desky.

Hydroizolace v interiéru budovy

V interiérových prostorech s výskytem zvýšené vlhkosti (koupelny a místnosti, ve kterých je vana nebo sprcha) je provedena na sádrovláknitých dílcích konstrukcí podlahy a částí stěn pojistná stěrková hydroizolace. V jiných prostorech, které nevyžadují dle požadavků dodavatele sádrovláknitých dílců pojistnou hydroizolační ochranu, bude tato hydroizolace provedena pouze na základě písemného požadavku za úhradu objednatele.

Střecha

Střešní konstrukce se vyrábí podle statického výpočtu z jehličnatého řeziva při předpokládaném zatížení sněhem Sk = 4 kN/m2 tj. pro VII. sněhovou oblast dle příslušných ČSN. Domy jsou tedy bez úpravy vhodné i do horských oblastí.

Protisněhové tašky nebo sněhové zábrany je možné dodat za příplatek.

Ve standardním provedení se domy realizují s vaznicovým krovem pobitým z vnější strany překližkou.

Střešní krytina

Je provedená z kanadského šindele na dřevěném bednění s podstřešní pojistnou hydroizolační folií a provětrávanou mezerou. Součástí dodávky je anténní průchodka. Nášlapné rošty a vikýřové okno je možné dodat za příplatek.

Střešní šindele se dodávají dle aktuální nabídky ve standardních barvách podle sortimentu výrobce. Protisněhové zábrany nejsou součástí standardní dodávky. V oblastech s vyšším sněhovým zatížením je doporučeno umístění protisněhových zábran alespoň nad vstupem do domu na základě písemného požadavku za úhradu objednatele.

Vnější dřevěné díly

Veškeré dřevěné prvky v exteriéru (vaznice, krokve, nosníky, balkony, dřevěný fasádní obklad a spodní opláštění přesahů střech na štítě a okapu) jsou standardně natřené lazurovou barvou. Použité viditelné dřevo odpovídá požadavkům ČSN 73 28 24 třída 10.

Dešťové okapy a svody

Dešťové vody ze střechy jsou svedeny podokapními půlkruhovými střešními žlaby, které jsou napojeny na svislé kruhové dešťové svody, vedené po fasádě. Žlaby i svody jsou z lakovaného pozinkovaného plechu. Svody jsou ukončené cca 300 mm pod hranou fasády dřevostavby. Lapače střešních splavenin (gajgry) a napojení dešťových svodů na tyto lapače, není součástí dodávky dřevostavby a zajišťuje si to objednatel po ukončení montáže horní stavby. Výtokové klapky se sítem nejsou součástí standardní dodávky.

Stropní konstrukce pod úrovní střechy

Stropní konstrukce se skládá z dřevěných vazníků z vrchu pobitých dřevěnou překližkou. Mezi střešními vazníky je položena tepelná izolační vrstva z minerální plsti tl. 260 mm ve dvou vrstvách. Na spodní straně stropních nosníků je připevněn systémový kovový rošt a parotěsná zábrana. Stropní podhledy jsou opláštěné sádrokartonovou deskou GKB (bílý) 1x15 mm.

Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0.13 W.m-2.K-1 ( VYHOVUJE doporučené hodnotě pro pasivní domy UN = 0.15 W.m-2.K-1 dle ČSN 73 0540-2:2011 ).

Stropní konstrukce pro patrové domy

Stropní konstrukce se skládá z dřevěných vazníků výšky 356 mm. Zaklopených 19 mm překližkou. Mezi stropními vazníky je položena tepelná izolační vrstva z minerální plsti tl.120 mm.  Na spodní straně stropních nosníků je připevněn systémový kovový rošt. Stropní podhledy jsou opláštěné sádrokartonovou deskou GKB (bílý) 1x15 mm.

Schodiště

Schodiště mezi přízemím a obytným podkrovím je v provedení v bukové spárovce. Nosná konstrukce je dřevěná. Povrch je ošetřený bezbarvým lakem. Výplně zábradlí schodiště jsou dle aktuální nabídky dodavatele.

Stahovací schody pro přístup na střechu nejsou součástí standardní dodávky. Schodiště do sklepa není součástí dodávky prefabrikovaného domu.

Podlaha

Na základovou desku, popř. na strop sklepa je položena plovoucí podlaha o tloušťce cca. 150mm v následujícím složení:

• Podlahová krytina dle následné specifikace
• Suchý podlahový systém hrubé podlahy (Fermacellové podlahové dílce 2E 22) 2x12,5 mm
• Systémová deska podlahového vytápění R883-1 28 mm
• Polyethylénová folie pro PV R984
• 100 mm podlahový polystyren EPS 200 S (ve dvou vrstvách)
• Suchý podlahový vyrovnávací podsyp Fermacell (tl. cca 0-20 mm) – dle rovinnosti betonové základové desky.
• PE-folie

Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0.21 W.m-2.K-1 ( VYHOVUJE požadované hodnotě UN = 0.24 W.m-2.K-1 dle ČSN 73 0540-2:2011 )

• Ve vybudovaném podkroví je provedena podlaha takto:
• Podlahová krytina dle následné specifikace
• Suchý podlahový systém hrubé podlahy (Fermacellové podlahové dílce 2E 22) 2x12,5 mm
• Systémová deska podlahového vytápění R883-1 28 mm
• Polyethylénová folie pro PV R984
• Sádrovláknitá deska 15 mm + Dřevovláknitá deska měkká 3 x 15 mm

Místnosti, které jsou vybavené dlažbou, mají podlahový sokl stěny z keramické dlažby.

Okna

Počet oken se řídí platnou obchodní projektovou dokumentací příslušného typu domu.

Okna a terasové dveře jsou zaskleny izolačním trojsklem. Součinitel prostupu tepla zasklení Ug = 0,7 W/(m2/K).

Rám oken a terasových dveří je vyroben ze 6-ti komorových PVC profilů.

Součinitel prostupu tepla rámu Uf = 1,1 W/(m2/K).

Dodávají se ve standardu dle základního vzorníku povrchových úprav od výrobce.

Okna a terasové dveře se dodávají v provedení otvíravém-sklopném a terasová okna jako pevná.

Těsnění spár je provedeno průběžným gumovým těsněním.

Okna jsou opatřena kováním z eloxovaného lehkého kovu, mikroventilace není součástí stan-dardní dodávky.

V interiéru jsou okna doplněna plastovým komůrkovým parapetem v bílé barvě, v exteriéru kovovými parapety dle aktuální nabídky zhotovitele.

V podkroví se u terasových dveří montuje pozinkované ocelové zábradlí.

Vnitřní dveře

Počet odpovídá obchodní projektové dokumentaci.

Vnitřní dveře jsou v provedení LAMINO desén dle aktuální nabídky. Křídlo dveří je plné v ceně 2500 Kč, s obložkovou zárubní a protihlukovým průběžným gumovým těsněním v ceně 2500 Kč.

Vnitřní dveře mezi vytápěným a nevytápěným prostorem (např. dům – nevytápěná garáž) provedení PVC Eco plné, bílé.

Kování vnitřních dveří dvoudílné rozetové TWIN v ceně 569 Kč za sadu.

Vchodové domovní dveře

Vchodové domovní dveře jsou dřevěné, napojovaný smrkový profil EURO 78 v krycí barvě RAL bílá nebo hnědá v ceně dodávky 24 115 Kč, se třemi závěsy, s tříbodovým zámkem s bezpečnostními uzávěry (háky), s vložkou se 6-ti klíči překrytou štítkem klika-koule. Dveře jsou dělené příčníkem v 1/3 spodní část plná (výplň PUR 40 mm), horní 2/3 jsou prosklené dvojsklem.

Součinitel prostupu tepla zasklení Ug = 1,0 W/(m2/K)

Součinitel prostupu tepla celých vchod.dveří UD = 1,2 W/(m2/K)

Obkladačské práce

Stěny koupelny a WC jsou obloženy keramickým obkladem v jednom odstínu do výše dveří lepenými do tenkovrstvého tmelu. Výjimku tvoří střešní šikminy (u domů s vybaveným podkrovím), zde obklady nejsou.

Keramický obklad je v ceně materiálu do 300 Kč/m2, maximální povolený rozměr 400 x 600 x 8 mm. Vnější rohové ukončení obkladů plastovými lištami (kamenické rohy se neprovádí).

Tenká skleněná mozaika není v objektech RD technologicky proveditelná.

Za lepení různých odstínů, ozdobných pásků nebo listel je dopočítán příplatek za pracnost dle konkrétní místnosti.

Obklad za kuchyňskou linkou není součástí rozsahu dodávky.

Elektroinstalace

Elektroinstalace začíná od skříně domovního elektrorozvaděče včetně dodávky a odborné instalace podle platných ČSN.

Montují se bílé zásuvky a vypínače.

Dodávka elektroměrového rozvaděče a kabeláž mezi elektroměrovým a domovním elektrorozvaděčem včetně pojistek není součástí rozsahu dodávky RD.

Ke standardnímu rozsahu dodávky svítidel patří osvětlení půdy. Další vnitřní a žádná venkovní svítidla nejsou součástí rozsahu dodávky.

V případě že objednatel dodává spodní stavbu, neručí zhotovitel za zemní část bleskosvodné soustavy.

Instalace slaboproudu

K rozsahu dodávky patří: zvonek od domovních dveří, u dvoupodlažních domů 2 zásuvky, u jednopodlažních domů 1 zásuvka pro kabelové připojení TV včetně kabelového rozvodu v domě.

Telefonní a jiná slaboproudá vedení jako např. výstražná signalizace a zabezpečovací zařízení nejsou součástí rozsahu dodávky RD.

Rozvody vody a kanalizace

Rozvody pro studenou a teplou vodu jsou z plastových trubek izolovaných pěnovou hmotou a vedou od vodoměru (pokud je umístěný v domě) popř. od vývodu přípojky vody ze základové desky, ukončené uzavíracím ventilem až k místům odběru vody v domě. U domů se suterénem kanalizační a vodovodní potrubí končí cca. 300 mm pod spodní hranou stropu suterénu, pokud je zásobník TV a přípojka vody ukončena v suterénu.

Cirkulace TUV je možná za příplatek.

Rozvody vnitřní kanalizace jsou od vývodů v základové desce k jednotlivým zařizovacím předmětům uvnitř domu.

Sanitární vybavení

Sanitární předměty jsou bílé, armatury pochromované. Rozsah vybavení se řídí obchodní projektovou dokumentací daného domu:

• Umyvadlo ze sanitární keramiky na sloupu široké 60 cm v ceně dodávky materiálu: polosloup 885 Kč, umyvadlo 955 Kč, sifon 312 Kč, 2 x roháček á 74 Kč, směšovací páková baterie 1349 Kč
• umývátko ze sanitární keramiky šířky 40 cm v ceně dodávky materiálu: umývátko 811 Kč,- sifon 371 Kč +výpusť click-clack 486 Kč, 2 x roháček á 74 Kč, směšovací páková baterie 1149,- Kč
• ocelová vana 170 x 70 cm na nožkách v ceně dodávky materiálu: vana 1831 Kč, obezdění Ytongem ze dvou stran 2520 Kč, nožky 397 Kč, vanový automat 696 Kč, obezdění vany obloženo keramickým obkladem
• pochromovaná páková baterie pro napouštění vany 1417 Kč, sprchová hadice a růžice 736,- Kč
• WC závěsné v ceně dodávky materiálu: mísa 1174 Kč, podložka 98 Kč, sedátko 397 Kč, podomítkový systém 3452 Kč + tlačítko bílé 793 Kč
• sprchový kout čtvercový 80 x 80 v ceně dodávky materiálu: podezdění vany 1143 Kč, vana akrylátová sprchová 2967 Kč, univerzální nohy 653 Kč, 2 x sprchové dveře posuvné v ceně 3050 Kč, sifon 240 Kč, baterie sprchová 1150 Kč, sprchovou hadice a růžice 817 Kč
• přípojka pro pračku (samostatná umělohmotná výpusť se samostatným pračkovým ventilem) - 1 ks v domě,
• přípojka pro myčku - 1 ks v domě,
• venkovní zahradní ventil („nezámrzné“ provedení) - 1 ks v domě.

V místnosti, kde je akumulační zásobník TUV je v podlaze instalovaná podlahová vpusť. Pokud se jedná o místnost, ve které zároveň se nenachází vana nebo sprcha, tak na podlaze není provedena hydroizolace.

Otopné zařízení

Příprava tepla je zajišťována tepelným čerpadlem vzduch/voda. Místnosti jsou vytápěny podlahovým vytápěním pro suchou skladbu (GIACOMINI). Příprava teplé užitkové vody je zajišťována v elektricky vyhřívaném zásobníku TUV o objemu minimálně 150 l, který je rovněž součástí dodávky.

Při dodání zdroje tepla objednatelem, provede odbornou montáž tohoto zdroje s jeho potřebným příslušenství specialista objednatele, a to včetně regulace topného systému, který současně zodpovídá za zprovoznění a garanci. Homes Construction provede trubní rozvody až do bezprostřední blízkosti zdroje dodávaného objednatelem.

Venkovní i vnitřní rozvody plynu v objektu, jakož i montáž a potřebné bezpečnostní armatury nepatří do rozsahu dodávky RD a zajistí je objednatel.

Palivo dodá zákazník. Pokud palivo nebude dodané během montáže popř. až do předání domu, hradí navíc zákazník z toho vyplývající náklady.

Komín

Není součástí standardní dodávky objektů RD.

Větrání, odvětrání radonu

V místnostech s vanou nebo sprchovým koutem jsou nainstalovány ventilátory s hygrostatem.

U každé stavby je navrženo odvětrání radonu procházející domem od horního líce základové desky. Odvětrání je provedeno odtahovým potrubím nad střechu do ventilační tašky bez ventilátoru. U domů se základovou deskou je součástí dodávky izolace proti střednímu radonu + odvětrání zpod základové desky dle ČSN 73 0601.

Malířské práce

Povrchová úprava stěn a stropů ve všech vnitřních prostorech stavby, na kterých není provedený žádný obklad je provedena do stupně kvality povrchu Q2 (dle interních směrnic dodavatele vnitřního pláště) a opatřeny bílou malbou.

Podlahové krytiny

Dlažba v jednom odstínu je položena ve všech místnostech mimo obytných místností a chodby v podkroví. V obytných místnostech a na chodbě v podkroví je položena laminátová podlaha nebo koberec v ceně materiálu do 499 Kč/m2. Keramická dlažba je v ceně materiálu do 400 Kč/m2 , maximální povolený rozměr 400 x 600 x 9 mm nebo 600 x 600 x 9 mm.

Kuchyně

Kuchyňské přípojky vody, odpady a elektro jsou připraveny v rozsahu dle typové obchodní dokumentace.

Požární bezpečnost

Zařízení stavby požárně bezpečnostním zařízením - dle Sb.z. 23/2008 § 15 bod (5) musí být rodinný dům vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. Zařízení patří do rozsahu dodávky RD. (v ceně 396,- Kč bez DPH)

Zařízení pro protipožární zásah - dle Sb.z. 23/2008 § 13 bodu 1 a přílohy č.4 této vyhlášky musí být dům vybaven hasícím přístrojem s hasící schopností nejméně 34A. Hasící přístroj nepatří do rozsahu dodávky RD.

Rozsah dodávky základové desky

Zemní práce v rozsahu
• sejmutí ornice v místě stavby v tl. 150 - 200 mm a její uložení na pozemku stavby,
• vyhloubení základových rýh pro základové pasy šířky 400 mm v zemině, která se při hloubení pasů nesesouvá a nevyžaduje pažení zemních rýh. Hloubka základové spáry obvodových základů je 1,1 m pod úrovní konečného upraveného terénu, pro vnitřní pasy 0,5m v rostlém terénu
• vyčištění a zhutnění základové spáry.

Standardní poměry místa stavby
• uvažovaná únosnost zeminy v základové spáře Rdt ≥ 150 kPa
• třída těžitelnosti zeminy max. F3
• svažitost pozemku stavby max. 1 %.

Nad rámec standardu dodávky je
• jiné poměry místa stavby, než jsou uvedeny ve standardu, vyšší třída těžitelnosti zeminy, menší únosnost základové spáry, větší svažitost apod.,
• odstranění stávajících pozůstatků stavebních objektů, na povrchu nebo pod povrchem místa stavby, které je nutné odstranit, např. stávající zasypané zbořeniště, odstranění stávajících zpevněných ploch a stavebních objektů apod.,
• stavební práce a úpravy spojené s výskytem spodní vody (zaplavená nebo zvodnělá základová rýha) např. odčerpávání vody, provedení drenáží nebo vsakovacích jam, použití voděodolného betonu apod.,
• nutnost provedení pažení rýh pro základové pasy z důvodů nízké soudržnosti zeminy a jejího sesouvání do hloubených rýh,
• nutnost provedení širších, případně hlubších základových rýh z důvodů nestandardních vlastností zeminy (štěrky, jíly, skalní podloží apod.).

Základové pasy a základová deska
• provedení základových pasů z prostého betonu (bez provádění vyztužení) třídy C 12/15, vylívaných na zhutněný podsyp základové spáry přímo do hloubených rýh bez použití bednění,
• obvodové základové pasy do hloubky - 1,45 m, středové základové pasy do hloubky 1,03 m,
• jedna řada ztraceného bednění,
• provedení hutněného podsypu ze štěrkodrti v tl. cca 200 mm mezi základovými pasy,
• provedení odvětrávacího systému pod základovou deskou,
• provedení podkladního betonu z prostého betonu třídy C 12/15, vyztuženého u obvodových a středových nosných stěn dle podkladů RD Rýmařov,
• provedení izolace horního líce podkladní betonové desky proti střednímu radonu ve skladbě Np + GLASTEK 40 mineral special (nastavení přesahu izolace min. 100 mm)
• provedení horní základové desky z monolitického betonu třídy C 16/20 vyztuženého 1x ocelovou sítí 150/150/8,
• v rámci dodávky základové desky, je provedení ležaté kanalizace v základové desce ukončena ve vzdálenosti max. do 0,5 m. od hrany základové desky a chrániček (elektro, vody), vyvedených nad základovou desku,
• provedení patky pod tepelné čerpadlo.

Nad rámec dodávky základové desky firmy Homes Construction
• jiný typ hydroizolace požadované zákazníkem nebo vyplývající z poměrů staveniště (např. z důvodů tlakové vody, vyšší koncentraci půdního radonu apod.),
• více jak jedna řada ztraceného bednění,
• v případě více řad ztraceného bednění - zajištění zhutnitelného materiálu do základové desky (štěrk, betonový recyklát, apod.)
• svažitost terénu větší jak 1 %,
• špatný přístup na staveniště, apod.,
• provedení dešťové kanalizace včetně jejího ukončení lapači střešních splavenin a její napojení do dešťové kanalizace nebo vsakovacích rýh (jam),
• osazení revizních kanalizačních šachet a vodoměrných šachet, retenčních nádrží na splaškovou nebo dešťovou vodu, vsakovacích jímek apod.,
• osazení vodoměru
• zpevněné plochy kolem objektu (okapový chodník) a přístupové komunikace s odstavnými plochami pro osobní automobil,
• dokončovací terénní práce (vyrovnání terénu, rozprostření ornice apod.) a odvoz přebytečné zeminy na skládku,
• dopojení vyvedených inženýrských sítí (ležaté rozvody) na veřejné inženýrské sítě,
• revize a tlakové zkoušky sítí,
• zajištění kompetentní osoby, geologa na posouzení základové spáry,
• přisávání ke krbu.

Stavební připravenost zajištěná zákazníkem
• zajištění průzkumů staveniště (geologický, geodetický, měření půdního radonu),
• vytýčení stavby základové desky geodetem s oprávněním, zpracování projektové dokumentace polohového a výškového osazení stavby na pozemku, doložení třídy těžitelnosti zeminy, výkres základu dle místních podmínek na staveništi,
• zajištění vytýčení všech stávajících inženýrských sítí na pozemku, které mohou být dotčeny stavbou,
• zajištění zpevněné příjezdové cesty ke staveništi, základové desky po celou dobu provádění stavby,
• pravomocně schválená projektová dokumentace spodní stavby ve fázi pro provedení stavby DPS.

Projekční a inženýrská činnost

Projekční a inženýrská činnost není součástí dodávky Homes Construction. Objednatel si může tuto činnost u zhotovitele objednat za jednorázový příplatek 230.000,- Kč vč. DPH.

Projekční podklady v ceně dodávky jsou ve formě základních stavebních výkresů od výrobce konstrukčního systému ve formátu pdf.

Klientské změny konstrukce

Klientské změny konstrukčního rozvržení jsou možné. Za zahájení procesu klientských změn požaduje Homes Construction uhradit jednorázový poplatek 75.000,- Kč vč. DPH. Veškeré vícenáklady spojené s atypickou úpravou konstrukce v kanadském závodě budou přičteny k základní ceně balíčku.